Hi, How Can We Help You?

Quins impostos estan relaciona...

Quins impostos estan relacionats amb el lloguer d’habitatges?

La disjuntiva a la qual s’enfronten els consumidors a l’hora d’accedir a un habitatge és saber si és millor comprar o llogar la seva llar. Actualment, és habitual que les persones accedeixin a un habitatge a través de la figura d’arrendament o lloguer. Vindria a ser una solució per a les persones que volen gaudir d’un espai propi, però no compten amb el suficient capital per comprar-lo. En aquest article us expliquem quins impostos estan relacionats amb el lloguer d’habitatge.

S’entén per arrendament d’habitatge el contracte en el qual una persona (arrendador) cedeix a una altra persona (arrendatari) l’ús d’una edificació habitable la destinació primordial satisfer la necessitat d’habitatge de l’arrendatari.

La Llei d’Arrendaments Urbans és l’encarregada de regular els lloguers de finques l’ús serà el de l’habitatge. En aquesta Llei, es troben regulats les obligacions i els drets que tenen tant arrendador com arrendatari però no fa referència als impostos que se’n deriven.

Sent així, per llogar un habitatge tan sols necessitarem realitzar un contracte de lloguer el qual estipuli la renda / preu. La renda tindrà la quantia que lliurement acordin arrendador i arrendatari i, llevat de pacte en contra, es pagarà per mesos.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques – IRPF

Per l’arrendador, els rendiments procedents de l’arrendament d’un habitatge constitueixen un rendiment de capital immobiliari i per tant, aquest ha de declarar en la declaració de la renda de l’any en qüestió.

L’import del rendiment s’obté restant dels ingressos per lloguer, les despeses deduïbles estipulats per llei i aplicant en els casos que sigui procedent, determinades reduccions.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats – ITP-AJD

El lloguer d’un habitatge és un acte que està subjecte a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP-AJD) en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO). Aquest impost és un dels que és competència de cada comunitat autònoma. Així, el tipus aplicable dependrà de cada comunitat.

L’obligat a liquidar aquest impost és l’arrendatari / llogater de l’habitatge.

Per complir amb les obligacions que neixen del lloguer, l’arrendatari ha de presentar l’autoliquidació a través del Model 600. Abans de presentar l’autoliquidació ha de realitzar el pagament a través de les oficines governamentals pertinents, o via electrònica per a la nostra major comoditat.

Cal destacar que l’únic format permès per pagar aquest impost a Catalunya és el model 600, així que si s’intenta presentar el pagament en paper segellat, o qualsevol altre, aquest tràmit no tindrà cap tipus de validesa legal.

Un altre aspecte molt important és la suma de l’impost, ja que el seu preu no és fix i varia considerablement depenent del preu de lloguer de l’habitatge. El tipus aplicable a Catalunya és el 0,5% sobre la base imposable.

L’import de la base imposable varia en funció la de la durada del contracte de lloguer:

  • Contractes d’un any o superior: Import total de la renda a satisfer durant la vigència del contracte amb un mínim de 3 anys.
  • Contractes de temporada o inferiors a un any: Quantitat total de renda a satisfer durant la durada de l’arrendament.
  • Contractes sense durada específica: Import total de la renda a satisfer durant 6 anys.

Una dada important és saber quan s’ha de presentar la còpia del nostre contracte de lloguer a l’administració. En la majoria dels casos, no cal ja que ja ha estat presentada a l’Institut Català del Sòl (INCASOL), però si no ha estat així, ha de presentar-se a l’hora de liquidar l’impost.

El termini estipulat per a la presentació del Model 600 és d’un mes després de la signatura del contracte del lloguer.

Impost sobre el Valor Afegit – IVA

L’arrendament de finques l’ús sigui exclusivament el d’habitatges, amb mobles, garatges i annexos (llogats conjuntament i establert en el contracte d’arrendament), és un acte exempt d’IVA. L’arrendador no repercutirà ni ingressarà IVA per aquest concepte i en conseqüència, l’inquilí no està obligat a suportar-ho.

Cal assenyalar que en els casos on l’habitatge tingui un ús mixt (l’ús sigui també per exemple, despatx professional) no s’aplicarà l’exempció.

Tampoc quedarà exempt d’IVA l’arrendament d’habitatges quan l’arrendador o propietari presta serveis propis d’hoteleria (neteja, tintoreria, hostaleria, etc.).

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *