Hi, How Can We Help You?

Obligacions a l’hora de pres...

Obligacions a l’hora de presentar la declaració de la renda. És obligatori per tothom?

Ja ha començat la campanya per presentar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’any 2016 que durarà fins a finals del mes de juny. L’IRPF és un dels impostos més voraços que tenim en el nostre sistema tributari i grava les RENDES MUNDIALS que obté el contribuent resident fiscal a Espanya. Per aquesta raó, és convenient saber si, estan en el supòsit de ser resident fiscal a Espanya, estem obligats a presentar la declaració o no.

La obligació de declarar està regulada a l’Art. 96 de la Llei 35/2006 sobre l’IRPF. En aquest article i amb la finalitat de reduir la pressió fiscal, s’enumeren tot un seguit de supòsits ens els quals les persones no tenen la obligació de presentar la declaració.

Contribuents NO obligats a presentar la declaració:

No existirà la obligació de presentar la declaració quan es percebin rendes procedents de les següents fonts i amb els següents límits:

  1. RENDIMENTS DEL TREBALL inferiors a 22.000 euros íntegres anuals.

Aquest límit passa a ser de 12.000 euros en el cas que els rendiments provinguin de més d’un pagador, provinguin de pensions compensatòries del cònjuge, que el pagador no estigui obligat a retenir o que els rendiments estiguin subjectes a un tipus fix de retenció.

De totes maneres, el límit torna a ser de 22.000 euros si amb la suma del segon pagador i restants es perceben quantitats inferiors  1.500 euros anuals.

  1. RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI I GUANYS PATRIMONIALS sotmesos a retenció o ingrés a compte amb un límit conjunt de 1.600 euros anuals.
  2. RENDES IMMOBILIÀRIES IMPUTADES, rendiments íntegres del capital mobiliari que no estiguin subjecte a retenció que procedeixin de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o preu taxat amb un límit en conjunt de 1.000 euros íntegres anuals.
  3. En cap cas tenen la obligació de declarar els contribuents que tinguin rendiments íntegres del treball, del capital, d’activitats econòmiques o guanys  patrimonials amb un límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials que siguin inferiors a 500 euros.

 

Contribuents que estan obligats a presentar la declaració SEMPRE:

  1. Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques (de caràcter empresarial o professional) sense cap límit quantitatiu, excepte si resulta d’aplicació el punt 3 de l’apartat anterior.
  2. Independentment del seu nivell de rendes, el contribuents que exercitin els següents drets:
  • La deducció per doble imposició internacional.
  • La reducció de la base imposable per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat o als sistemes de previsió social.
  • El règim transitori de la deducció per inversió en vivenda.

Igualment, tot i trobar-se en una situació de NO obligació de presentar la declaració pot ser convenient presentar-la ja que el resultat d’aquesta pot ser a favor del contribuent i per tant, pot ser que l’Administració Tributaria ens hagi de retornar uns diners.

Per aquesta raó i en cas de qualsevol dubte, des de l’ASSESSORIA M.GIRONÈS l’animem a que es posi en contacte amb nosaltres. Estudiarem i valorarem el seu cas en particular.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *