Hi, How Can We Help You?

Novetats fiscals en la liquida...

Novetats fiscals en la liquidació de l’Impost sobre Societats introduïdes pel Reial-Decret Llei 3/2016

Amb la recent aprovació del Reial-Decret Llei 3/2016 de 3 de desembre, s’introdueixen novetats importants i modificacions que afecten a l’elaboració de la declaració de l’Impost sobre Societats.

Algunes d’aquestes novetats són amb caràcter retroactiu i per tant, s’han d’aplicar alhora de realitzar la declaració de l’Impost sobre Societats d’aquest any passat.

Així, per confeccionar l’Impost de Societats del 2016 s’haurà d’atendre a les novetats que des de l’ ASSESSORIA M. GIRONÈS us exposem seguidament:

Per una banda, el Reial-Decret de Llei 3/2016 de 3 de desembre modifica el límit de compensació de les bases imposables negatives i el límit de la deducció per doble imposició internacional a les empreses que tinguin un import net de la xifra de negocis igual o superior als 20 milions d’euros durant els últims 12 mesos previs a l’inici del període impositiu.

A mode d’exemple: si el període impositiu coincideix amb l’any natural, l’import net de la xifra de negocis a mirar seria el que figura al compte de pèrdues i guanys de l’any 2015.

  1. El Límit de compensació de les bases imposables negatives o BIN’s queda de la següent manera per la liquidació de l’Impost sobre Societats de l’any 2016:
  • Import net de la xifra de negocis (INXN) entre 20 milions d’euros i 60 milions d’euros – límit del 50 % (sense limitació fins a 1 milió d’euros)
  • Import net de la xifra de negocis (INXN) igual o superior a 60 milions d’euros – 25% (sense limitació fins a 1 milió d’euros).

Les empreses amb un import  net de la xifra de negocis inferior a 20 milions d’euros continuen tenint el límit del 60% (sense limitació fins a 1 milió d’euros) durant el 2016 (en la liquidació de l’Impost sobre Societats de l’any 2017 aquest límit serà del 70%).

  1. El nou límit per l’aplicació de deduccions de doble imposició internacional, generades o pendents de compensar, es fixa en un 50% de la quota íntegra del període impositiu.

Per altra banda, el Reial-Decret de Llei 3/2016 de 3 de desembre modifica la Disposició Setzena de la LIS. Aquesta regula les pèrdues per deteriorament de valor de participacions que van ser fiscalment deduïbles en els períodes anteriors al 2013 (i que a partir d’aquella data ja no ho són ja que amb la nova Llei de l’Impost sobre Societats queda eliminat l’article que les mencionava i s’afageix l’apartat “j” de l’article 14 sobre despeses no deduïbles). La reversió d’aquest tipus de pèrdues s’haurà d’efectuar, integrant almenys un 20% anual, durant els propers 5 anys.

Així doncs, aquelles empreses que comptin amb pèrdues pel deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fonts propis d’entitats hauran de revertir-les linealment i durant els propers 5 anys.

Per als casos en què les empreses realitzin una transmissió de la cartera a partir l’1 de gener de 2016, el deteriorament es faria íntegre fins al límit de la renda positiva obtinguda en la transmissió.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *