Hi, How Can We Help You?

Llibres obligatoris pels autò...

Llibres obligatoris pels autònoms en règim d’Estimació Directa Simplificada

Tots els autònoms tenen l’obligació de declarar les rendes generades durant l’exercisi de la seva activitat a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) d’acrod amb les normes establertes a la llei de l’IRPF (Llei 35/2006). Aquesta llei, concretament, estableix els mètodes següents:

  • Estimació directa i Estimació directa simplificada
  • Estimació objectiva

En el següent article, des de l’Assessoria M. Gironès ens volem centrar en les obligacions formals que neixen als autònoms que es troben dins la modalitat simplificada del règim d’estimació directa.

L’Estimació directa simplificada s’aplica a les activitats econòmiques  on l’import net de la xifra de negocis del conjunt d’activitats no supera els 600.000 euros. La referència d’aquesta xifra és la de l’any immediatament anterior. Per altra banda i en conseqüència, tots els autònoms que tinguin una facturació superior a 600.000 euros, hauran de tributar en estimació directa normal.

La modalitat del règim en Estimació Directa Simplificada presenta avantatges per les persones acollides ja que facilita tota la gestió de l’activitat a les persones amb un volum concret d’operacions. Concretament, les persones acollides  al règim no tenen que portar comptabilitat aplicada a la normativa que apliquen les societats. Tot i així, l’administració marca una serie d’obligacions formals i registrals segons el tipus d’activitat que es porta a terme amb la finalitat d’instrumentar la confecció de les autoliquidacions dels impostos que han de presentar trimestralment.

Així doncs, aquestes obligacions registrals o formals es resumeixen de la següent manera:

Activitats empresarials: Llibre registre de vendes i d’ingressos, així com els llibres registre de despeses, compres i béns d’inversió.

Activitats professionals: Mateixos llibres registre que en el cas d’una activitat empresarial però amés, un llibre registre de la provisió de fons i bestretes.

Llibres registre obligatoris pels autònoms

Llibre registre de vendes i d’ingressos: Com a resultat del desenvolupament de l’activitat, cada autònom ha de confeccionar un llibre registre de les factures emeses durant el periode. Dins d’aquest llibre, hauran de figurar totes les factures emeses per ordre cronològic i correlatiu amb la següent informació: número de factura, data d’emissió, destinatari de cada factura, base imposable, tipus d’IVA, import d’IVA i retenció de l’IRPF sempre que hagi de realitzar retencions segons el tipus de facturació.

Llibre registre de compres i despeses: L’autònom ha de confeccionar, també, un llibre registre o llistat on es comptabilitzen les factures que reflecteixen les compres i despeses necessaries pel desenvolupament de l’activitat. Només a través d’un bon control d’ingressos i despeses es podrà saber si l’activitat en qüestio genera beneficis o pèrdues. La informació que ha de contenir (de cada factura) aquest llibre registre és la mateixa que en el llibre registre de vendes i d’ingressos.

Llibre registre de béns d’inversió: En aquest llibre registre s’hauran de registrar de forma detallada els elements d’immobilitzat material i també intangible que s’amortitzen a efectes de l’activitat. S’hauran de detallar els valors d’adquisició, dates de posada en funcionament  i les quotes d’amortització. Si un element es dóna de baixa, també haurà de figurar la data d’aquesta.

Llibre registre de provisió de fons i bestretes:  Els autònoms que rebin provisions de fons i paguin bestretes dels seus clients, hauran de registrar el nombre d’anotació, el tipus d’operació, data, import, dades o raó social dels pagadors de les provisions o perceptors de les bestretes i número de factura on es reflecteixi cada operació.

Com a provisions de fons, s’haurà de registrar l’import de les factures que correponen a entregues a compte per part dels clients. Com bestretes, s’hauran de registrar els imports de les factures que corresponen a factures pagades a nom de clients.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *