Hi, How Can We Help You?

IVA: Aprovat el subministramen...

IVA: Aprovat el subministrament immediat d’informació, nou sistema de gestió

L’Agencia Tributaria ha aprovat el Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per la modernització, millora i impuls al us de medis electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Concretament, s’ha aprovat un nou model per portar, electrònicament, els Llibres Registre d’IVA:  Subministrament Immediat d’Informació (SII).

Qui haurà d’aplicar el Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

Aquest nou sistema de gestió no afectarà, almenys de moment, a tots el subjectes passius de l’IVA.  Els subjectes passius que hauran d’aplicar el SII amb caràcter obligatori són els següents:

  • Els que estan inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)
  • Les grans empreses
  • Els grups societaris a efectes d’IVA
  • Les empreses que optin per utilitzar-lo

Com es gestiona actualment l’Impost sobre el Valor Afegit?

Des de fa 30 anys el sistema de gestió de l’impost en qüestió no s’ha modificat.

Aquest sistema actual es gestiona a través de la informació que dóna el subjecte passiu a l’administració i la que n’extreu l’administració. Aquesta informació és facilitada a través de les obligacions informatives i les autoliquidacions periòdiques.

No obstant això, els subjectes passius de l’impost estan obligats a portar els següents llibres de registre: Llibre Registre de Factures Emeses, Llibre Registre de Factures Rebudes, Llibre Registre d’Operacions Intracomunitàries i Llibre Registre de Béns d’Inversió.

Cóm funciona el Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

El nou Subministrament Immediat d’Informació es basa en un sistema renovat de portar els Llibres Registre de l’IVA a través de la Seu Electrònica de l’Agencia Tributaria (AEAT). Aquest proporcionarà informació pràcticament immediata dels registres de facturació que té el subjecte passiu ja que el termini per enviar els registres amb la informació requerida seran de 4  i 8 dies depenen de la naturalesa de les factures.

Els subjectes passius obligats i els que optin per aquest sistema hauran de remetre a la AEAT els detalls de la seva facturació i transaccions comercials mitjançant serveis web de missatges XML. Aquests detalls de facturació es subministraran conforme els camps de registre que s’aprovin a l’Ordre Ministerial que ha de publicar, properament, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Serà llavors quan es sabrà amb exactitud com s’ha d’implementar el sistema a les empreses. Des de l’ASSESSORIA M. GIRONÈS us informarem de les modificacions que puguin sorgir d’aquesta Ordre Ministerial.

Els Llibres Registre de l’IVA s’aniran configurant a temps real. Es tracta d’enviar a la AEAT informació que, actualment, es troba en dos llocs diferents: Llibres Registre d’IVA i factures.

D’aquesta manera, quedaran suprimides la obligació de presentar les declaracions informatives següents: models 347, 340 i 390 i la obligació d’elaborar els Llibres Registre exposats anteriorment. Els subjectes passius nomes hauran de presentar les autoliquidacions periòdiques de l’impost i portar a terme el SII.

 

Quan es començarà a aplicar el Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

L’entrada en vigor del Subministrament Immediat d’Informació serà el dia 1 de juliol del 2017 per tots els subjectes passius inclosos al sistema i per aquells que optin per acollir-s’hi. Amés, el sistema tindrà caràcter retroactiu ja que també s’hauran de presentar els registres del primer semestre de l’any (des del dia 1 de gener del 2017). De totes maneres, el termini en aquest cas serà el 31 de desembre del 2017 i no els 4 o 8 dies com la resta de terminis.

Quines implicacions practiques representa el Subministrament Immediat d’Informació (SII)?

El Subministrament Immediat d’Informació (SII) generarà un canvi important per les empreses a les que afecti.

Primerament caldrà que els subjectes passius adaptin els seus sistemes informàtics interns de gestió per poder complir amb les noves obligacions i els nous terminis establerts. Aquesta adaptació suposarà, generalment, un increment del cost  i un sobreesforç dels treballadors implicats en aquest tipus de tasques.  Les empreses acollides hauran de portar un control rigorós i eficaç de totes les transaccions i/o operacions que efectuïn ja que el nou sistema, que treballa pràcticament a temps real, detectarà qualsevol error o incidència immediatament.

La rapida comprovació per part de l’Agencia Tributaria podria suposar més facilitat alhora de realitzar les inspeccions, però per altra banda, el nou sistema de registre de l’IVA, que inclourà tota la informació facilitada pel subjecte passiu, també integrarà la informació facilitada per tercers. D’aquesta manera, les empreses gaudiran d’un “llibre de contrast” que s’esdevindrà una eina d’assistència útil per elaborar les seves declaracions amb una major seguretat jurídica.

Amés, el Subministrament Immediat d’Informació comporta l’eliminació d’algunes obligacions, fins ara, vigents. Les empreses, adscrites al SII, no hauran de presentar els models 347, 340 i 390 tot i que també s’elimina la possibilitat de realitzar assentaments resum de les factures simplificades.

Per últim, puntualitzar que a partir de l’1 de juliol (entrada en vigor del sistema) les empreses acollides podran presentar les declaracions mensuals de l’IVA fins al dia 30 del mes següent i no el dia 20 com actualment.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *