Hi, How Can We Help You?

Empreses o entitats obligades ...

Empreses o entitats obligades a presentar l’Impost sobre Societats

Davant aquesta pregunta cal destacar que, per norma general, estan obligats a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats tots els subjectes passius del mateix, independentment que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.

Sent així, que l’entitat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s’hagin generat rendes sotmeses a tributació, no són circumstàncies que exoneren al subjecte passiu de l’obligació de presentar la seva declaració.

Però, ¿Qui són subjectes passius de l’Impost sobre societats?

La resposta a aquesta qüestió està regulada en l’article 7 de la Llei de l’Impost sobre societats.

El primer factor a analitzar és la residència de l’entitat, depenent d’aquesta l’obligació de declarar es classifica en dos tipus en funció de la residència:

  • Obligació personal: residents al territori que han de tributar per la renda mundial.
  • Obligació Real: no residents al territori espanyol. Han de tributar per les rendes que obtenen en el mateix.

Per considerar que una entitat és o resident en territori espanyol hem d’atendre a les següents situacions regulades en la Llei de l’Impost:

  • Han estat constituïdes d’acord amb lleis espanyoles
  • Tenen el domicili social en territori espanyol
  • La seva seu de direcció efectiva està situada en territori espanyol

Igualment, el tema de la residència en un estat o un altre és controvertit i hi ha molta jurisprudència al respecte. En el present article no pretenem estudiar i analitzar aquests supòsits.

Cal assenyalar que la llei espanyola presumeix, a més, residència fiscal a Espanya en diferents supòsits. Això és així en el cas d’entitats o societats ubicades en paradisos fiscals o en territoris de tributació nul·la.

A tall de resum, els subjectes passius de l’Impost sobre societats són els següents:

Subjectes Passius amb Personalitat Jurídica Subjectes Passius sense Personalitat Jurídica
Persones Jurídiques Fons d’inversió
Societats Mercantils Unions temporals d’empreses
Associacions, Fundacions i Corporacions Fons de capital-risc
Societats Civils a fi mercantil Fons de pensions
Subjectes Passius Especials Fons de regulació del mercat hipotecari
Societats Agràries de Transf. i cooperatives Fons de titulització hipotecària
Societats Laborals Fons de titulització d’actius
Ens Públics Fons de garanties d’inversions
Agrupacions d’interès econòmic Grups de societats
Mútues i mutualitats de previsió social Fons d’actius bancaris
Confraries de pescadors Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna
Juntes de compensació
Comunitats de regants

 

Com úniques excepcions de l’obligació general de declarar prendrem a les entitats declarades totalment exemptes per l’article 9.1 de la Llei de l’Impost sobre Societats. També les entitats parcialment exemptes (sense ànim de lucre; unions, federacions i confederacions de cooperatives, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre d’altres) que compleixin amb els requisits establerts. Finalment, estan exemptes també les comunitats titulars de muntanyes veïnals, en mà comú, respecte dels períodes impositius en què no tinguin ingressos sotmesos a l’Impost sobre Societats.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *