Entenem la professió d’assessoria com a un servei INTEGRAL i GLOBAL que permet al client formular, analitzar i solucionar qualsevol qüestió de naturalesa econòmica, jurídica o tributaria amb plena seguretat i confidencialitat.

És per això, que des d’ ASSESSORIA M. GIRONÈS, guiem i acompanyem als nostres clients en TOT el procés d’evolució empresarial. A més, comptem amb la col·laboració de despatxos professionals que són internacionals i líders en el sector al qual pertanyen. Aquestes relacions de col·laboració ens permeten augmentar la professionalitat, qualitat i eficàcia del nostre servei davant la resolució de situacions complexes i d’àmbit internacional.

SERVEIS SEGONS DISCIPLINES:

MERCANTIL

 • Constitució de societats
 • Redacció d’estatuts
 • Planificació, gestió i revisió d’operacions societàries (adquisicions, fusions, escissions, liquidacions)
 • Tramitació herències
 • Tramitació d’escriptures notarials
 • Realització de processos de Due Diligence
 • Anàlisis i redacció de relacions contractuals mercantils i civils
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials obligatoris
 • Empresa Familiar

 

FISCAL I TRIBUTARI

 • Assessorament fiscal general a persones jurídiques i físiques
 • Gestió d’obligacions tributaries
 • Atenció de requeriments i inspeccions tributaries: preparació, assistència i representació
 • Negociacions amb recaptació: aplaçaments i fraccionaments
 • Recursos i intervenció davant qualsevol organisme de l’Administració
 • Confecció, revisió i presentació de declaracions i liquidacions tributaries
 • Planificació de la tributació familiar: patrimonial i de successions

 

COMPTABLE

 • Assessorament comptable general
 • Registre d’ operacions comptables d’acord al Pla General de Comptabilitat
 • Confecció detallada, presentació i dipòsit dels Comptes Anuals
 • Interpretació dels estats financers
 • Seguiment i control real de la seva situació econòmica, patrimonial i financera
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials obligatoris
 • Conciliacions comptables
 • Anàlisis d’oportunitats empresarials

 

LABORAL

 • Assessorament integral sobre politiques laborals
 • Obtenció de tota la documentació laboral necessària
 • Confecció de nòmines
 • Gestió d’altes, baixes i incidències laborals
 • Liquidació de les cotitzacions de la Seguretat Social (TCs)
 • Gestió d’expedients de jubilació i pensions
 • Planificació i representació davant Inspeccions de Treball i Seguretat Social