Hi, How Can We Help You?

Coneix el model 720 de declara...

Coneix el model 720 de declaració tributària sobre béns i drets a l’estranger

El model 720 es refereix a una forma de declaració tributària referent als béns i drets que es posseeixen a l’estranger, aquest posseeix un caràcter específicament informatiu, i té la finalitat d’obtenir major informació sobre els béns de contingut econòmic que les empreses gestionen i tenen situats fora del territori espanyol.

Els obligats a presentar aquesta declaració informativa són les persones físiques o entitats residents a Espanya. Aquesta obligació no només comprèn els que posseeixen la titularitat jurídica, sinó també als titulars reals d’aquests béns o drets.

La declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger només es pot presentar de forma telemàtica i s’ha d’emplenar entre l’1 de gener i el dia 31 de març de l’any següent a què es refereix la informació facilitada.

No complir amb aquesta obligació o complir-de forma incorrecta comporta sancions de caràcter molt greu envers l’Administració Tributària.

Quins béns s’han de declarar en el model 720?

Entre els béns i drets a declarar es troba qualsevol tipus de compte bancaria situada fora del territori espanyol, ja sigui que es tracti d’un compte corrent o un compte d’estalvi. Per declarar les nostres comptes bancaris a l’estranger hem de presentar la raó social de l’entitat bancària, a més de la direcció del seu domicili.

També hem de presentar la identificació completa de les nostres comptes, això inclou la data d’obertura del compte i els seus moviments, així com també la data de cancel·lació en cas que el nostre compte hagi estat revocada.

Els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis (valors representatius de la participació en entitats), assegurances i rendes ja siguin temporals o vitalícies, també s’han de presentar en aquest model. El requisit que han de complir aquests drets és que els tràmits i pagaments s’hagin dut a terme a l’exterior. Els fideïcomisos i aportacions a institucions d’inversió social també deuen ser declarades.

Els béns immobles i els drets que recauen sobre ells quan estiguin situats fora del territori espanyol també han de ser declarats en el model 720. Per a això, cal informar la identificació de l’immoble, l’adreça exacta de la propietat especificant número de carrer, localitat, ciutat i país a més la data d’adquisició de l’immoble.

Si vostè o la seva empresa tenen titularitat sobre algun dels béns i drets exposats anteriorment situats a l’estranger, no dubti en posar-se en contacte amb l’equip professional d’Assessoria M. Gironès. L’ajudarem a emplenar i presentar el model 720 de la forma correcta perquè no es porti cap sorpresa amb l’Administració.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *