Hi, How Can We Help You?

Com tributa el lloguer de bén...

Com tributa el lloguer de béns immobles a la declaració de la renda

Per saber com tributa el lloguer de béns immobles a la declaració de la renda, cal conèixer sobre el moviment de la fiscalitat per a propietaris (persona física) no professionals ni empresaris. D’acord amb l’article 22 de la Llei 35/2006, de la Llei d’Impost sobre la Renda Persones Físiques, del 28 de novembre, llegim el següent:

Els ingressos derivats de l’arrendament o cessió de facultats de l’ús o gaudi sobre béns o immobles rústics i urbans o drets reals que recaiguin sobre aquests immobles, es consideren com RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI.

D’això en podem treure que els rendiments de capital immobiliari estaran constituïts pels rendiments de l’arrendament de béns immobles, sempre que no es realitzin com una activitat econòmica. De la mateixa manera, les quantitats percebudes per la resta de béns cedits (com mobles, estris, etc) amb l’habitatge llogat.

Per això, per determinar el rendiment obtingut pel propietari, cal diferenciar entre els ingressos obtinguts en la seva totalitat i les despeses deduïbles computats, un cop exclòs l’IVA.

Cal destacar que la llei estableix quines són les despeses deduïbles. D’una banda hi ha els considerats necessaris per a l’obtenció del rendiment. Aquests es poden aplicar a tots els rendiments de capital immobiliari i poden procedir tant d’immobles urbans, com de rústics arrendats (siguin vivenda o no). No obstant això, són deduïbles els següents:

1.- Els interessos de capitals que siguin aliens i que s’hagin invertit en l’adquisició o millora del bé.

2.- Les despeses de reparació i conservació. Hi ha un límit per a la imputació de les despeses exposats fins al moment. No obstant això, l’excés es pot recuperar en anys posteriors. (Tot això d’acord amb l’article 23 de la Llei 35/2006)

3.- Les amortitzacions dels béns immobles d’on procedeixin aquests ingressos. També, amb uns límits.

4.- Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i els recàrrecs estatals.

5.- Saldos de dubtós cobrament.

6.- Quantitats meritades per tercers, com a conseqüència de serveis personals. Un exemple podrien ser les despeses de comunitat.

A més, cal assenyalar que s’estableix una reducció del 60% del rendiment net en els supòsits d’arrendament de béns immobles destinats a habitatge.

Cal destacar, que el resultat final del rendiment net del capital immobiliari pot ser negatiu.

IVA en els arrendaments

Cal afegir que si l’arrendament d’un immoble està destinat a ser local d’un negoci, tindrem almenys una de les parts que és empresari o professional. Per a això, la Llei sobre l’Impost sobre el Valor Afegit, imposa la meritació d’aquest tribut al efectuar-se el pagament de la renda.

A continuació, el propietari de l’immoble ha de repercutir l’IVA al llogater i per tant ha de presentar les declaracions corresponents (model 303), com si es tractés d’un empresari més.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *