Hi, How Can We Help You?

Com col·locar els endarrerime...

Com col·locar els endarreriments salarials en la declaració de la renda

Molts treballadors es pregunten: Com posar els endarreriments salarials en la declaració de la renda? Per exemple, si hem de declarar quantitats percebudes en 2016 d’un contribuent, per salaris pendents de pagament de l’exercici en 2014… Què s’ha de fer? En general els ingressos per rendiments de treball personal, cal imputar-los al període en què haguessin estat exigibles. Això seria independentment del moment en què es va realitzar el cobrament.

No obstant això, sol passar que els endarreriments corresponents a rendiments van tenir causes justificades no imputables al contribuent i no es van percebre en els períodes exigibles. En aquest cas (i quan no va estar intervenint una resolució judicial), s’han de declarar a l’any en què es perceben, però imputant-los al període en què van ser exigibles, mitjançant una declaració complementària. Aquesta complementària no comporta tenir sancions ni interessos o recàrrecs.

En la declaració complementària, el contribuent ha d’incorporar a les rendes declarades que no incloïen els endarreriments, les que ara es perceben. Posteriorment s’ha de presentar aquest document en qualsevol moment dins el termini comprès entre la data en què es perceben els endarreriments i el final del termini de presentació de declaracions per IRPF.

Amb els anys de la crisi econòmica que va patir Espanya, aquest és i va ser un tema que va causar problemàtiques i dubtes a molts dels contribuents. Per poder respondre ens remetrem a l’article 14.2 de la LIRPF, específicament en les lletres a i b, on s’esmenten regles específiques sobre els “endarreriments salarials”:

Quan la percepció dels endarreriments tingui el seu fonament en “altres circumstàncies justificades, no imputables al contribuent“, aquestes retribucions s’han d’imputar als diferents exercicis on els mateixos es van generar, a través de la presentació de les corresponents autoliquidacions complementàries, sense sanció, ni interessos de demora, ni cap recàrrec (article 14.2.b) LIFPR)

Aquí veiem que la LIRPF, per als efectes de la imputació temporal, reconeix en aquests supòsits el criteri de la meritació.

Si aquest pagament respon a una “resolució judicial”, aquesta retribució s’ha d’imputar “al període impositiu en el qual aquella adquireixi fermesa” (article 14.2.a) LIRPF).

Conseqüentment, en aquests casos, posem la norma a part dels dos possibles criteris generals d’imputació temporal (de caixa i de meritació). Aquí s’opta per un tercer diferent (l’exercici en el qual la “resolució judicial” adquireix fermesa).

En general el cobrament d’endarreriments per sentència judicial és un tema que causa maldecaps a molts contribuents. No obstant això, sabem que, si no hi ha sentència pel mig, aquestes quantitats s’han d’imputar a l’exercici en què van ser exigibles. Per contra, si hi ha sentència, s’han d’imputar a l’exercici en el qual aquesta va ser ferma.

Si vostè és una persona que ha cobrat o que té pendent salaris d’anys anteriors i desitja cobrar-los, poseu-vos en contacte amb l’Assessoria M. Gironès, on l’ajudarem gustosos.

Compartir el post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *