Hi, How Can We Help You?

Blog

Devolució IRPF durant la baixa per maternitat

Des del passat dilluns 3 de desembre l'Agència Tributària ha posat a disposició al seu portal web el formulari de sol·licitud de devolució de retencions per maternitat; tindran accés prioritari els pares i mares les quanties datin dels anys 2014 i 2015; el procediment de reclamació, d'acord a l'expr...

Read More

Diferències entre usdefruit i nua propietat

És important iniciar puntualitzant que el ple domini és la suma de la nua propietat i l'usdefruit. Quan una persona adquireix una propietat, obté el que es coneix com el ple domini però aquest es divideix entre la nua propietat i l'usdefruit. En aquest article es pretén exposar quines són les dif...

Read More

Què és un Pla d’Empresa?

Un Pla d'Empresa o pla de negoci és una de les eines més útils quan es vol avançar amb peu ferm en un projecte empresarial, ja que permet identificar, descriure i analitzar tota oportunitat de negocis, considerant la seva factibilitat des del punt vista tècnic, operativa i financer. A més, permet de...

Read More

Situació personal i familiar: Model 145

A principi de cada any les empreses lliuren a cadascun dels seus treballadors el Model 145 de Comunicació de dades al pagador per al càlcul de les retencions d'IRPF; un document fonamental per a la declaració de l'impost sobre la renda que caldrà presentar a l'any següent; seguidament et donem les c...

Read More

Llibres obligatoris pels autònoms en règim d’Estimació Directa Simplificada

Tots els autònoms tenen l'obligació de declarar les rendes generades durant l'exercisi de la seva activitat a la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) d'acrod amb les normes establertes a la llei de l'IRPF (Llei 35/2006). Aquesta llei, concretament, estableix els mèto...

Read More

Obligacions a l’hora de presentar la declaració de la renda. És obligatori per tothom?

Ja ha començat la campanya per presentar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’any 2016 que durarà fins a finals del mes de juny. L’IRPF és un dels impostos més voraços que tenim en el nostre sistema tributari i grava les RENDES MUNDIALS que obté el contribuent resident fiscal...

Read More

Arrendament operatiu vs arrendament financer

L'arrendament o lloguer en general es divideix entre dos tipus: l'operatiu i el financer. El tractament fiscal que s'atribueix a cada un d'ells és diferent i en concret, la Llei de l'Impost sobre Societats regula un règim especial i obligatori per als arrendaments financers. Read More

Què són les empreses familiars, el Protocol Familiar i la importància d’aquest

L’empresa familiar és una peça clau en l’economia espanyola. Segons l’últim estudi realitzat per l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), s’estima que més del 80% sobre el total d’empreses de l’Estat són familiars. Amés, aquest tipus d’empreses generen més del 50% del PIB del sector privat. Les xifre...

Read More

Novetats fiscals en la liquidació de l’Impost sobre Societats introduïdes pel Reial-Decret Llei 3/2016

Amb la recent aprovació del Reial-Decret Llei 3/2016 de 3 de desembre, s’introdueixen novetats importants i modificacions que afecten a l'elaboració de la declaració de l'Impost sobre Societats. Algunes d’aquestes novetats són amb caràcter retroactiu i per tant, s’han d’aplicar alhora de realitza...

Read More

IVA: Aprovat el subministrament immediat d’informació, nou sistema de gestió

L’Agencia Tributaria ha aprovat el Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per la modernització, millora i impuls al us de medis electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Concretament, s’ha aprovat un nou model per portar, electrònicament, els Llibres Registre d’IVA:   Read More