Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Maig 26, 2017

Empreses o entitats obligades a presentar l’Impost sobre Societats

Davant aquesta pregunta cal destacar que, per norma general, estan obligats a presentar la declaració de l'Impost sobre Societats tots els subjectes passius del mateix, independentment que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s'hagin obtingut o no ren...

Read More