Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Maig 22, 2017

Llibres obligatoris pels autònoms en règim d’Estimació Directa Simplificada

Tots els autònoms tenen l'obligació de declarar les rendes generades durant l'exercisi de la seva activitat a la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) d'acrod amb les normes establertes a la llei de l'IRPF (Llei 35/2006). Aquesta llei, concretament, estableix els mèto...

Read More